Konferencia ObFZ MI - Oblastný futbalový zväz Michalovce

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Konferencia ObFZ MI

ObFZ Michalovce > Orgány ObFZ MI > Konferencie ObFZ MI
Konferencia ObFZ je najvyšším orgánom ObFZ. Tvoria ju   a povinnosť zúčastniť sa jej rokovaní majú:
  a) títo delegáti s právom   hlasovať:
  - zástupcovia riadnych členov ObFZ (futbalových oddielov    a futbalových klubov územne patriacich pod ObFZ Michalovce), ktorí boli  na   konferenciu ObFZ zvolení ako delegáti alebo ich náhradníci na  zasadnutiach   svojich najvyšších orgánov
  - členovia Rady ObFZ,
  - členovia Výkonného   výboru ObFZ
  - predseda Revíznej komisie ObFZ.
  b) hostia bez   práva hlasovať:
  - zástupcovia združených členov ObFZ
  - čestní   členovia ObFZ
  - zástupcovia vyšších orgánov
  - predsedovia odborných   komisií ObFZ
  - zástupcovia telekomunikačných prostriedkov
  - ďalší prizvaní   hostia
  
  Konferencia ObFZ sa koná najmenej raz za 2 roky, pričom funkčné    obdobie zvolených orgánov ObFZ je 4 roky. Po 2 rokoch od zvolenia  orgánov ObFZ   sa koná hodnotiaca konferencia, na ktorej sa bilancuje  činnosť a hospodárenie   ObFZ od predchádzajúcej Konferencie ObFZ a  schvaľujú delegáti na Konferencie   VsFZ a SFZ. Po ďalších 2 rokoch sa  koná volebná konferencia, na ktorej sa naviac   na funkčné obdobie 4  rokov volia tieto nové funkcie a orgány ObFZ:
  - predseda   ObFZ
  - členovia Výkonného výboru ObFZ
  - členovia Rady ObFZ
  - predseda   Revíznej komisie ObFZ
  
  O zvolaní Konferencie ObFZ rozhoduje Rada ObFZ,   ktorá minimálne 30  dní vopred stanoví termín a miesto konania Konferencie ObFZ a    informuje o tom neodkladne riadnych, združených i čestných členov ObFZ.  Okrem   toho sa môže uskutočniť aj mimoriadna konferencia ObFZ, ktorá  môže byt' zvolaná   v prípadoch, ak o to požiadajú 3/4 členov Rady ObFZ  alebo minimálne 50 %   riadnych členov ObFZ. V takomto prípade musí byt'  táto zvolaná do 6 týždňov od   dňa rozhodnutia Rady ObFZ o jej zvolaní.  Za svoju činnosť sa Konferencia ObFZ   zodpovedá riadnym členom ObFZ.
Podrobnejšie o právomociach, pôsobnostiach a   rokovaniach Konferencie ObFZ, je rozvedené v Stanovách ObFZ.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky