Výkonný výbor ObFZ MI - Oblastný futbalový zväz Michalovce

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Výkonný výbor ObFZ MI

ObFZ Michalovce > Orgány ObFZ MI
Výkonný výbor ObFZ operatívne riadi činnosť ObFZ   medzi zasadnutiami  Rady ObFZ a Konferenciami ObFZ a rozhoduje o všetkých   otázkach, pokiaľ  tieto nie sú „Stanovami ObFZ“ alebo inými základnými predpismi    vyhradené Konferencii ObFZ, Rade ObFZ alebo Komisiám ObFZ.
  Výkonný výbor ObFZ   má nepárny počet členov a minimálne 7 členov. Na  jeho čele je predseda ObFZ,   ktorý je zároveň predsedom Výkonného  výboru ObFZ. Za svoju činnosť sa Výkonný   výbor ObFZ zodpovedá Rade  ObFZ.
  Na prvom zasadnutí Výkonného Výboru ObFZ po   prvom zasadnutí Rady  ObFZ po volebnej konferencii ObFZ sa na funkčné obdobie 4   rokov volia  všetci členovia jednotlivých odborných komisií ObFZ.
  Podrobnejšie   o právomociach, pôsobnostiach a rokovaniach Výkonného výboru ObFZ, je rozvedené   v Stanovách ObFZ.

Zápisy VV ObFZ v 4-ročnom funkčnom období rokov 2017-2021

Zápisy VV ObFZ v 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky